1 104,00 NOK
Publisert: 06.07.2018
Oppdatert: 07.03.2019
HMS Sikkerhetskurs for bygg og anlegg
Av VERITECH AS
Type
E-kurs
Varighet
0t 30m
Kategori
HealthSafety
Språk
Norwegian
English
Polish

Kursdeltageren følger en nyansatt i et byggefirma som blir stilt ovenfor relevante arbeidssituasjoner på en typisk byggeplass. Film, fokuspunkter og arbeidsoppgaver viser hvordan en arbeidstaker skal utføre arbeid etter forskriftene, og hva som kan bli konsekvensen hvis man ikke utfører arbeidet på en sikker måte. Kurset tilfredsstiller krav til opplæring i henhold til HMS lovgivningen Forskrift om systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)§ 5.2 Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiskehelse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, herunder informasjon om endringer. § 6.1 kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko,samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene Arbeidsmiljøloven§ 2-2 Arbeidstakers medvirkningsplikt Forskri...

Mer...

John Egil Mathisen

Dette kurset inneholder
✓ 22 Deltemaer
✓ Avslutt eksamen
✓ Kursbevis ved gjennomføring
Hva du vil lære
1. Rollefordeling
2. Introduksjon HMS
3. Rapport uønsket hendelse - RUH
4. Varme arbeider
5. Verneutstyr
6. Arbeid på vei
7. Varsling og beredskap
8. Sikker Jobb Analyse - SJA
9. Hygiene og renhold vei
10. Opplæring teknisk utstyr
11. Provisorisk utstyr
12. Helse og miljøfarlige stoffer
13. Helse og miljøfarlige stoffer - vei
14. Ergonomi - Løft
15. Eronomi langkjøring
16. Ergonomi motorsag
17. Sikker bruk av motorsag
18. Orden og renhold
19. Avfallshåndtering
20. Arbeid i grøft
21. Arbeid i høyden
22. Introduksjon
Mer...